AgeFactor ir pirmais mēģinājums izveidot jaunas vadlīnijas un mācību metodes pieaugušajiem, izmantojot pievilcīgus un aizraujošus paņemienus gan pašmācībai, gan mācībām grupās, lai maksimāli palielinātu izpratni par priekšrocībām, kuras sniedz sociālie mediji un līdzgaitnieku asistēšanā ceļa virzībā uz nodarbinātību. Projekta mērķauditorija ir pieaugušie vecumā 50+, kas projekta rezultātā apgūst digitālās un transversālās prasmes, apzināti izmantojot sociālos medijusprofesionālaskarjeras pārvaldīšnanai.

Projekts uzsver sociālo mediju un līdzgaitnieku atbalsta nozīmi mužizglītības un nodarbinātības veicināšanā, strādājot pie pamatprasmju un transversinālo spēju nostiprināšanas un attīstības cilvēkiem vecuma grupā 50+. Tas nodrošina arī starpnacionālu pieeju inovatīvai, neformālai, tomēr efektīvai digitālo formu iepazīšanai. Attīstot cilvēka spējas strādāt savai personīgajai un profesionālajai zīmola reputācijas veidošanai, AGEFACTOR, tieši un netieši, veicina lietotāju prasmes problēmu risināšanā un sadarbības veicināšanā, kā arī uzlabo digitālās, valodas, lasīšanas, komunikācijas prasmes.

 

Projekta mērķis

Uzlabot un paplašināt efektīvu metožu un pamatprasmju mācību piedāvājumu pieaugušajiem (jo īpaši apmācot personas vecumā 50+), balstoties uz pielietotajiem labas prakses piemēriem par novatoriskajiem informētības un pasniegšanas veidiem jauno plašsaziņas līdzekļu (sociālo mediju un aplikāciju) jomā Eiropā.

AgeFactor projekta specifiskie mērķi:

1

Attīstīt un palielināt pasniedzēju, treneru un citu pedagogu kompetenci sociālo plašsaziņas līdzekļu un citu jauno tehnoloģiju mediju izmantošanā pieaugušo apmācībai un celt viņu profesionālo izaugsmi, vienlaicīgi uzlabojot informētību, apmācību un mācīšanās rezultātus.

2

. Izstrādāt un nodrošināt mācību un karjeras izaugsmes vadlīnijas un efektīvas metodes digitālo pamatprasmju un transversinālo spēju iegūšanai, izmantojot uz jaunākajām tehnoloģijām balstītu stratēģiju (proti sociālās platformas un darba vietnes).

3

Uzlabot 50+ vecuma grupas cilvēku prasmi veiksmīgi sevi prezentēt darba tirgū, tādā veidā paaugstinot iespēju, ka viņi tiks pieņemti darbā.

4

Atbalstīt MVU, lai tie uzlabotu savu rīcību nodarbināto vecuma plaisas mazināšanā, iedrošinot un apmācot šos darba devējus ieviest nodarbinātības praksi, kas paredz vecāka gada gājuma darbinieku pieņemšanu darbā.

5

Veicināt un popularizēt AGEFACTOR pieeju pieaugušo izglītības pakalpojumu sniedzēju un nodrošinātāju vidū, ka arī nodrošināt mācību platformas ilgtspēju, iesaistot visas ieinteresētās puses un atbildīgos par lēmumu pieņemšanu.